Barb Thread Lift

ราคาไหมก้างปลา

สำหรับยกกระชับใบหน้า

 • ไหมก้างปลา 4 เส้น 

ราคา 3,900.- (ราคาปกติ 6,000.-)

 • ไหมก้างปลา 6 เส้น + ไหม PDO 10 เส้น

ราคา 5,999.- (ราคาปกติ 9,000.-)

 • ไหมก้างปลา 8 เส้น + ไหม PDO 10 เส้น

ราคา 7,999.- (ราคาปกติ 12,000.-)

** ราคาปกติไหมก้างปลา เส้นละ 1,500.-

 • ไหมก้างปลา 10 เส้น + ไหม PDO 10 เส้น

ราคา 9,999.- (ราคาปกติ 15,000.-)

 • ไหมก้างปลา 12 เส้น + ไหม PDO 10 เส้น

ราคา 11,999.- (ราคาปกติ 18,000.-)

 • ไหมก้างปลา 4 เส้น ราคา 3,900.- (ราคาปกติ 6,000.-)
 • ไหมก้างปลา 6 เส้น + ไหม PDO 10 เส้น ราคา 5,999.- (ราคาปกติ 9,000.-)
 • ไหมก้างปลา 8 เส้น + ไหม PDO 10 เส้น ราคา 7,999.- (ราคาปกติ 12,000.-)
 • ไหมก้างปลา 10 เส้น + ไหม PDO 10 เส้น ราคา 9,999.- (ราคาปกติ 15,000.-)
 • ไหมก้างปลา 12 เส้น + ไหม PDO 10 เส้น ราคา 11,999.- (ราคาปกติ 18,000.-)

** ราคาปกติไหมก้างปลา เส้นละ 1,500.-

 • 4 เส้น | ราคา 3,900.- (ราคาปกติ 6,000.-)
 • 6 เส้น | ราคา 5,999.- (ราคาปกติ 9,000.-)
 • 8 เส้น | ราคา 7,999.- (ราคาปกติ 12,000.-)
 • 10 เส้น | ราคา 9,999.- (ราคาปกติ 15,000.-)
 • 12 เส้น | ราคา 11,999.- (ราคาปกติ 18,000.-)

** ไหมก้างปลา 6 เส้นขึ้นไป

แถมฟรี !! ไหม PDO  10 เส้น

Tornado Thread Lift

ราคาไหมทอร์นาโด

สำหรับยกกระชับใบหน้า

 • ไหม Tornado 4 เส้น + ไหมPDO 20 เส้น

ราคา 4,999.- (ราคาปกติ 8,000.-)

 • ไหม Tornado 6 เส้น + ไหมPDO 20 เส้น

ราคา 7,999.- (ราคาปกติ 12,000.-)

 • ไหม Tornado 8 เส้น + ไหมPDO 20 เส้น

ราคา 9,999.- (ราคาปกติ 16,000.-)

** ราคาปกติไหมทอร์นาโด เส้นละ 2,000.-

 • ไหม Tornado 10 เส้น + ไหมPDO 20 เส้น

ราคา 11,999.- (ราคาปกติ 20,000.-)

 • ไหม Tornado 12 เส้น + ไหมPDO 20 เส้น

ราคา 13,999.- (ราคาปกติ 24,000.-)

 • ไหม Tornado 4 เส้น + ไหมPDO 20 เส้น ราคา 4,999.- (ราคาปกติ 8,000.-)
 • ไหม Tornado 6 เส้น + ไหมPDO 20 เส้น ราคา 7,999.- (ราคาปกติ 12,000.-)
 • ไหม Tornado 8 เส้น + ไหมPDO 20 เส้น ราคา 9,999.- (ราคาปกติ 16,000.-)
 • ไหม Tornado 10 เส้น + ไหมPDO 20 เส้น ราคา 11,999.- (ราคาปกติ 20,000.-)
 • ไหม Tornado 12 เส้น + ไหมPDO 20 เส้น ราคา 13,999.- (ราคาปกติ 24,000.-)

** ราคาปกติไหมทอร์นาโด เส้นละ 2,000.-

 • 4 เส้น | ราคา 4,999.- (ราคาปกติ 8,000.-)
 • 6 เส้น | ราคา 7,999.- (ราคาปกติ 12,000.-)
 • 8 เส้น | ราคา 9,999.- (ราคาปกติ 16,000.-)
 • 10 เส้น | ราคา 11,999.- (ราคาปกติ 20,000.-)
 • 12 เส้น | ราคา 13,999.- (ราคาปกติ 24,000.-)

** แถมฟรี !! ไหม PDO  20 เส้น

Mint Fine

ราคาไหม Mint Fine

สำหรับยกกระชับใบหน้า

 • ไหม Mint Fine 4 เส้น

ราคา 12,000.- (ราคาปกติ 16,000.-)

 • ไหม Mint Fine 6 เส้น

ราคา 16,000.- (ราคาปกติ 24,000.-)

 • ไหม Mint Fine 8 เส้น

ราคา 20,000.-  (ราคาปกติ 32,000.-)

 

** ราคาปกติไหม mint fine เส้นละ 4,000.-

 • ไหม Mint Fine 10 เส้น

ราคา 24,000.-  (ราคาปกติ 40,000.-)

 • ไหม Mint Fine 12 เส้น

ราคา 28,000.-  (ราคาปกติ 48,000.-)

 • ไหม Mint Fine 4 เส้น ราคา 12,000.- (ราคาปกติ 16,000.-)
 • ไหม Mint Fine 6 เส้น ราคา 16,000.- (ราคาปกติ 24,000.-)
 • ไหม Mint Fine 8 เส้น ราคา 20,000.-  (ราคาปกติ 32,000.-)
 • ไหม Mint Fine 10 เส้น ราคา 24,000.-  (ราคาปกติ 40,000.-)
 • ไหม Mint Fine 12 เส้น ราคา 28,000.-  (ราคาปกติ 48,000.-)

** ราคาปกติไหม Mint Fine เส้นละ 4,000.-

 • 4 เส้น | ราคา 12,000.- (ราคาปกติ 16,000.-)
 • 6 เส้น | ราคา 16,000.- (ราคาปกติ 24,000.-)
 • 8 เส้น | ราคา 20,000.- (ราคาปกติ 32,000.-)
 • 10 เส้น | ราคา 24,000.- (ราคาปกติ 40,000.-)
 • 12 เส้น | ราคา 28,000.- (ราคาปกติ 48,000.-)

** ราคาปกติไหม mint fine เส้นละ 4,000.-

Tesslift Soft

ราคาไหมโครงตาข่าย

สำหรับยกกระชับใบหน้าและเหนียง

 • ไหม Tesslift ยกกระชับใบหน้า 4 เส้น

ราคา 16,000.- (ราคาปกติ 24,000.-)

 • ไหม Tesslift ยกกระชับใบหน้า 6 เส้น

ราคา 23,000.- (ราคาปกติ 36,000.-)

 • ไหม Tesslift ยกกระชับใบหน้า 8 เส้น

ราคา 29,000.- (ราคาปกติ 48,000.-)

 

** ราคาปกติไหม Tesslift

สำหรับยกกระชับหน้าและเหนียง เส้นละ 6,000.-

 • ไหม Tesslift ยกกระชับใบหน้า 10 เส้น

ราคา 35,000.-  (ราคาปกติ 60,000.-)

 • ไหม Tesslift ยกกระชับใบหน้า 12 เส้น

ราคา 41,000.-  (ราคาปกติ 72,000.-)

 • ไหม Tesslift ยกกระชับใบหน้า 4 เส้น ราคา 16,000.- (ราคาปกติ 24,000.-)
 • ไหม Tesslift ยกกระชับใบหน้า 6 เส้น ราคา 23,000.- (ราคาปกติ 36,000.-)
 • ไหม Tesslift ยกกระชับใบหน้า 8 เส้น ราคา 29,000.-  (ราคาปกติ 48,000.-)
 • ไหม Tesslift ยกกระชับใบหน้า 10 เส้น ราคา 35,000.-  (ราคาปกติ 60,000.-)
 • ไหม Tesslift ยกกระชับใบหน้า 12 เส้น ราคา 41,000.-  (ราคาปกติ 72,000.-)

** ราคาปกติไหม Tesslift สำหรับยกกระชับหน้าและเหนียง เส้นละ 6,000.-

 • 4 เส้น | ราคา 16,000.- (ราคาปกติ 24,000.-)

 • 6 เส้น | ราคา 23,000.- (ราคาปกติ 36,000.-)

 • 8 เส้น | ราคา 29,000.- (ราคาปกติ 48,000.-)

 • 10 เส้น | ราคา 35,000.- (ราคาปกติ 60,000.-)

 • 12 เส้น | ราคา 41,000.- (ราคาปกติ 72,000.-)

** ราคาปกติไหม Tesslift สำหรับยกกระชับหน้าและเหนียง เส้นละ 6,000.-

PDO Thread Lift

ราคาไหม PDO

สำหรับเสริมสร้างคอลลาเจนบนใบหน้า

 • ไหม PDO 20 เส้น

ราคา 2,990.- (ราคาปกติ 4,000.-)

 • ไหม PDO 30 เส้น

ราคา 3,990.- (ราคาปกติ 6,000.-)

 

** ราคาปกติไหม PDO เส้นละ 200.-

 • ไหม PDO 40 เส้น

ราคา 4,990.- (ราคาปกติ 8,000.-)

 • ไหม PDO 60 เส้น

ราคา 6,990.- (ราคาปกติ 12,000.-)

 • ไหม PDO 20 เส้น ราคา 2,990.- (ราคาปกติ 4,000.-)
 • ไหม PDO 30 เส้น ราคา 3,990.- (ราคาปกติ 6,000.-)
 • ไหม PDO 40 เส้น ราคา 4,990.- (ราคาปกติ 8,000.-)
 • ไหม PDO 60 เส้นราคา 6,990.- (ราคาปกติ 12,000.-)

** ราคาปกติไหม PDO เส้นละ 200.-

 • 20 เส้น | ราคา 2,990.- (ราคาปกติ 4,000.-)
 • 30 เส้น | ราคา 3,990.- (ราคาปกติ 6,000.-)
 • 40 เส้น | ราคา 4,990.- (ราคาปกติ 8,000.-)
 • 60 เส้น | ราคา 6,990.- (ราคาปกติ 12,000.-)

** ราคาปกติไหม PDO เส้นละ 200.-

Double cog

ราคาไหม Double cog

สำหรับยกหางตา

 • ไหม Double cog 4 เส้น

ราคา 4,900.- (ราคาปกติ 8,000.-)

 • ไหม Double cog 6 เส้น

ราคา 6,900.- (ราคาปกติ 12,000.-)

 • ไหม Double cog 8 เส้น

ราคา 8,900.- (ราคาปกติ 16,000.-)

 

** ราคาปกติไหม Double cog เส้นละ 2,000.-

 • ไหม Double cog 10 เส้น

ราคา 10,900.- (ราคาปกติ 20,000.-)

 • ไหม Double cog 12 เส้น

ราคา 12,900.- (ราคาปกติ 24,000.-)

 • ไหม Double cog 4 เส้น ราคา 4,900.- (ราคาปกติ 8,000.-)
 • ไหม Double cog 6 เส้น ราคา 6,900.- (ราคาปกติ 12,000.-)
 • ไหม Double cog 8 เส้น ราคา 8,900.- (ราคาปกติ 16,000.-)
 • ไหม Double cog 10 เส้น ราคา 10,900.- (ราคาปกติ 20,000.-)
 • ไหม Double cog 12 เส้น ราคา 12,900.- (ราคาปกติ 24,000.-)

** ราคาปกติไหม Double cog เส้นละ 2,000.-

 • 4 เส้น | ราคา 4,900.- (ราคาปกติ 8,000.-)
 • 6 เส้น | ราคา 6,900.- (ราคาปกติ 12,000.-)
 • 8 เส้น | ราคา 8,900.- (ราคาปกติ 16,000.-)
 • 10 เส้น | ราคา 10,900.- (ราคาปกติ 20,000.-)
 • 12 เส้น | ราคา 12,900.- (ราคาปกติ 24,000.-)

** ราคาปกติไหม Double cog เส้นละ 2,000.-

Tesslift Soft

ราคาไหมโครงตาข่าย

สำหรับยกหางตา ยกคิ้ว (Foxy eyes and Brow lift)

 • ไหม Tesslift eyes/brow life small package 2 เส้น

 ราคา 15,000.-  (ราคาปกติ 20,000.-)

 • ไหม Tesslift foxy eyes/brow lift medium package 4 เส้น

 ราคา 20,000.-  (ราคาปกติ 40,000.-)

** ราคาปกติไหม Tesslift

สำหรับยกหางตา หางคิ้ว เส้นละ 10,000.-

 • ไหม Tesslift foxy eyes/brow lift large package 6 เส้น

ราคา 30,000.-  (ราคาปกติ 60,000.-)

 • ไหม Tesslift eyes/brow life small package 2 เส้น ราคา 15,000.-  (ราคาปกติ 20,000.-)
 • ไหม Tesslift foxy eyes/brow lift medium package 4 เส้น ราคา 20,000.- (ราคาปกติ 40,000.-)
 • ไหม Tesslift foxy eyes/brow lift large package 6 เส้น ราคา 30,000.-  (ราคาปกติ 60,000.-)

** ราคาปกติไหม Tesslift สำหรับยกหางตา หางคิ้ว เส้นละ 10,000.-

 • 2 เส้น | ราคา 15,000.- (ราคาปกติ 20,000.-)
 • 4 เส้น | ราคา 20,000.- (ราคาปกติ 40,000.-)
 • 6 เส้น | ราคา 30,000.- (ราคาปกติ 60,000.-)

** ราคาปกติไหม Tesslift สำหรับยกหางตา หางคิ้ว เส้นละ 10,000.-

Mint easy

ราคาไหม Mint easy

สำหรับยกกระชับเหนียง

 • ไหม Mint easy 2 เส้น ราคา 15,000.-  (ราคาปกติ 20,000.-)
 • ไหม Mint easy 4 เส้น ราคา 30,000.-  (ราคาปกติ 40,000.-)

 

** ราคาปกติไหม Mint easy เส้นละ 10,000.-

 • 2 เส้น | ราคา 15,000.- (ราคาปกติ 20,000.-)
 • 4 เส้น | ราคา 30,000.- (ราคาปกติ 40,000.-)

** ราคาปกติไหม mint easy เส้นละ 10,000.-

adcta-tel
adcta-inboxfacebook
adcta-addline
adcta-tel
adcta-inboxfacebook
adcta-addline

ทำไมแต่ละที่ถึงราคาไม่เท่ากัน ?

หลายคนที่ต้องการจะร้อยไหมเพื่อยกกระชับและแก้ไขปัญหาความหย่อนคล้อยต่างๆบนใบหน้า คงได้มีการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับร้อยไหมมาแล้วบ้าง ทำให้ได้เห็นว่าราคาร้อยไหมในแต่ละคลินิกนั้นมีราคาที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งทั้งนี้นั้นขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยด้วยกันได้แก่

ไหมที่ใช้ร้อยมีด้วยกันหลายชนิด และแต่ละคลินิกก็จะมีไหมให้เลือกใช้แตกต่างกันไป ซึ่งคุณภาพและอายุการใช้งานของไหมแต่ละตัวนั้นจะไม่เท่ากัน ทำให้ราคาของการร้อยไหมต่างกัน

จะร้อยไหมแต่ไม่รู้ว่าควรใช้ไหมแบบไหนดีสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ ร้อยไหมมีกี่แบบ แบบไหนดีที่สุด

คุณหมอแต่ละคลินิกจะมีเทคนิควิธีการร้อยไหมที่แตกต่างกันออกไป โดยแต่ละท่านจะมีเทคนิคในการร้อยเฉพาะตัว ทำให้ผลลัพธ์ของการร้อยไหมในแต่ละที่แตกต่างกันออกไปด้วย 

หากร้อยไหมกับคุณหมอที่มีเทคนิคพิเศษเฉพาะทางและมีประสบการณ์ความชำนาญด้านการร้อยไหม ก็จะช่วยให้ได้ผลลัพธ์ตรงตามต้องการ และสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเลือกคลินิกร้อยไหมได้ที่ : ร้อยไหม ที่ไหนดี

การร้อยไหมที่ใช้จำนวนเส้นไหมเยอะขึ้นจะช่วยแก้ไขปัญหาความหย่อนคล้อยบนใบหน้าได้มากยิ่งขึ้น เพราะไหมจะช่วยพยุงผิวและยกกระชับผิวได้มากขึ้น ทำให้ราคาในการเลือกจำนวนเส้นไหมเพิ่มขึ้นตามไปด้วย

ซึ่งจำนวนเส้นไหมที่ใช้จะแตกต่างกันไปตามปัญหาและรูปหน้าของแต่ละบุคคล หมอจึงได้มีการประเมินรูปหน้าก่อนทำทุกเคสเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่สวยตรงตามต้องการของคนไข้

รีวิวร้อยไหม

ร้อยไหมกับพัชชาคลินิก

ร้อยไหมที่ไหนดี

สรุป

ราคาร้อยไหมแต่ละที่แตกต่างกันไปด้วยหลายปัจจัยทั้งเทคนิคการร้อยไหมของคุณหมอ ชนิดของไหมที่เลือกใช้และจำนวนเส้นไหมที่เลือกใช้

เพื่อให้ได้ผลลัพธ์การร้อยไหมที่ดีควรคำนึงถึงปัจจัยอื่นๆร่วมด้วย เช่น สภาพผิวของเราเหมาะกับไหมชนิดไหน และปัญหาที่กังวลควรใช้จำนวนเส้นไหมกี่เส้น และความน่าเชื่อถือของคลินิกที่เลือกใช้ เพื่อความปลอดภัยซึ่งเป็นสิ่งสำคัญ