ฟิลเลอร์แก้มตอบ

ปัญหาแก้มตอบทำให้ใบหน้าดูโทรม มีอายุก่อน
วัยอันควร ทำให้หลายคนหมดความมั่นใจ
การเติมฟิลเลอร์แก้มตอบจะช่วยเติมแก้มตอบ
ให้เต็มขึ้น โหนกแก้มเด่นลดลง ใบหน้าดูอิ่มฟู

ปัญหาแก้มตอบทำให้ใบหน้าดูโทรม มีอายุก่อนวัยอันควร ทำให้หลายคนหมดความมั่นใจ
การเติมฟิลเลอร์แก้มตอบจะช่วยเติมเต็มแก้มตอบเต็มขึ้น โหนกแก้มเด่นลดลง ใบหน้าดูอิ่มฟู

คนไข้ท่านนี้มีปัญหาแก้มตอบ
หลังฉีดฟิลเลอร์แก้มตอบ “แก้มตอบเต็มขึ้น
กระเปาะแก้มยกขึ้น” ทำให้หน้าดูละมุม

คนไข้ท่านนี้มีปัญหาแก้มตอบ
หลังฉีดฟิลเลอร์แก้มตอบ “แก้มตอบเต็มขึ้น
กระเปาะแก้มยกขึ้น” ทำให้หน้าดูละมุม

คนไข้ท่านนี้มีปัญหาแก้มตอบ
หลังฉีดฟิลเลอร์แก้มตอบ “แก้มตอบเต็มขึ้น
ผิวเรียบเนียน” ทำให้หน้าอ่อนเยาว์ลง

คนไข้ท่านนี้มีปัญหาแก้มตอบ
หลังฉีดฟิลเลอร์แก้มตอบ “แก้มตอบเต็มขึ้น
ผิวเรียบเนียน” ทำให้หน้าอ่อนเยาว์ลง

รีวิว ฟิลเลอร์แก้มตอบ
แก้ไขปัญหาแก้มตอบ

รีวิว ฟิลเลอร์แก้มตอบ แก้ไขปัญหาแก้มตอบ

ฟิลเลอร์แก้มตอบ
เหมาะกับใคร?

ฟิลเลอร์แก้มตอบเหมาะกับใคร?

การฉีดฟิลเลอร์แก้มตอบหมอแนะนำเป็น ฟิลเลอร์ 3 ยี่ห้อหลัก ดังนี้ 1. Juvederm 2. Restylane และ 3. e.p.t.q
เนื้อเจลมีลักษณะนิ่มไปจนถึงแข็ง การฉีดฟิลเลอร์นั้น จะสามารถอยู่ได้นาน 9-24 เดือนขึ้นอยู่กับยี่ห้อฟิลเลอร์ที่ใช้ และการใช้ชีวิตประจำวันของแต่ละบุคคล

การฉีดฟิลเลอร์แก้มตอบหมอแนะนำเป็น ฟิลเลอร์ 3 ยี่ห้อหลัก ดังนี้ 1. Juvederm 2. Restylane
และ 3. e.p.t.q เนื้อเจลมีลักษณะนิ่มไปจนถึงแข็ง การฉีดฟิลเลอร์นั้น จะสามารถอยู่ได้นาน 9-24 เดือน
ขึ้นอยู่กับยี่ห้อฟิลเลอร์ที่ใช้ และการใช้ชีวิตประจำวันของแต่ละบุคคล

การฉีดฟิลเลอร์แก้มตอบหมอแนะนำเป็น ฟิลเลอร์ 3 ยี่ห้อหลัก ดังนี้ 1. Juvederm
2. Restylane และ 3. e.p.t.q
เนื้อเจลมีลักษณะนิ่มไปจนถึงแข็ง การฉีดฟิลเลอร์นั้น จะสามารถอยู่ได้นาน 9-24 เดือนขึ้นอยู่กับยี่ห้อฟิลเลอร์ที่ใช้ และการใช้ชีวิตประจำวันของแต่ละบุคคล

Restylane Lyft

เนื้อเจลแข็ง เหมาะสำหรับผู้ที่
ผิวหนา ใช้เติมเต็มบริเวณ
แก้มตอบและยกกระชับช่วง
กระเปาะแก้ม

Restylane Lyft

เนื้อเจลแข็ง เหมาะสำหรับผู้ที่ผิวหนา ใช้เติม
เต็มบริเวณแก้มตอบและยกกระชับ
ช่วงกระเปาะแก้ม

Restylane Lyft

เนื้อเจลแข็ง เหมาะสำหรับผู้ที่ผิวหนา ใช้เติม
เต็มบริเวณแก้มตอบและยกกระชับ
ช่วงกระเปาะแก้ม

Restylane Volyme

เนื้อเจลแข็งปานกลาง ฟูสวย กลืนกับผิวดี
มีความคงตัว ยืดหยุ่นสูงดูเรียบเนียน
เป็นธรรมชาติ ไม่เป็นก้อน

Restylane Volyme

เนื้อเจลแข็งปานกลาง ฟูสวย กลืนกับผิวดี
มีความคงตัว ยืดหยุ่นสูงดูเรียบเนียน
เป็นธรรมชาติ ไม่เป็นก้อน

Restylane Volyme

เนื้อเจลแข็งปานกลาง ฟูสวย
กลืนกับผิวดี มีความคงตัว
ยืดหยุ่นสูงดูเรียบเนียน
เป็นธรรมชาติ ไม่เป็นก้อน

Restylane Defyne

เนื้อเจลแข็งแต่กลืนกับผิวได้ไว เหมาะกับ
คนไข้ที่มีผิวบาง แต่มีแก้มตอบลึก และยัง
ช่วยยกกระชับผิวช่วงกระเปาะแก้มได้ด้วย

Restylane Defyne

เนื้อเจลแข็งแต่กลืนกับผิวได้ไว เหมาะกับ
คนไข้ที่มีผิวบาง แต่มีแก้มตอบลึก และยัง
ช่วยยกกระชับผิวช่วงกระเปาะแก้มได้ด้วย

Restylane Defyne

เนื้อเจลแข็งแต่กลืนกับผิวไว
เหมาะกับคนไข้ที่มีผิวบาง แต่
แก้มตอบลึกและยังช่วยยก
กระชับผิวช่วงกระเปาะแก้ม

Juvederm Volift

เนื้อเจลแข็งปานกลางฟู มีความ
ละเอียด เหมาะสำหรับคนที่มี
ผิวบาง เมื่อฉีดไปแล้วแก้มจะ
ดูฟูและเต็มไม่มีริ้วรอย

Juvederm Volift

เนื้อเจลแข็ง
ปานกลาง
ฟู
มีความละเอียด

เหมาะสำหรับ
คนที่มี
ผิวบาง
เมื่อฉีดแล้ว

แก้มจะดูฟูเต็ม
ไม่มีริ้วรอย

Juvederm Volift

เนื้อเจลแข็งปานกลางฟู มีความละเอียด
เหมาะสำหรับคนที่มีผิวบาง เมื่อฉีดไปแล้ว
แก้มจะดูฟูและเต็มไม่มีริ้วรอย

Juvederm Voluma

เนื้อเจลแข็งแต่เรียบเนียน ไม่เป็น
ก้อนหลังฉีด เนื้อฟูมีความยืดหยุ่น
เหมาะกับร่องแก้มลึกจากกระดูก
บริเวณร่องแก้มทรุดตามวัย 

Juvederm Voluma

เนื้อเจลแข็งแต่เรียบเนียน ไม่เป็น
ก้อนหลังฉีด เนื้อฟูมีความยืดหยุ่น
เหมาะกับร่องแก้มลึกจากกระดูก
บริเวณร่องแก้มทรุดตามวัย 

Juvederm Voluma

เนื้อเจลแข็งแต่เรียบ
เนียน ไม่เป็นก้อน
หลังฉีด เนื้อฟูมีความ
ยืดหยุ่น เหมาะกับ
ร่อง
แก้มลึกจาก
กระดูก
บริเวณ
ร่องแก้ม
ทรุดตัว

e.p.t.q. S300

เนื้อเจลแข็งปานกลาง ไม่แข็ง
และนิ่มจนเกินไป เนื้อฟูมาก
แต่แนะนำไม่ควรเติมให้เต็มมาก
เกินไปเพราะจะบวมได้

e.p.t.q. S300

เนื้อเจลแข็งปาน
กลาง ไม่แข็งและนิ่ม
จนเกินไป เนื้อฟูมาก
แต่แนะนำไม่ควร
เติม
ให้เต็มมากเกิน
เพราะจะบวมได้

e.p.t.q. S300

เนื้อเจลแข็งปานกลาง ไม่แข็งและนิ่มเกินไป
เนื้อฟูมาก แต่แนะนำไม่ควรเติมให้เต็มมาก
เกินไปเพราะจะบวมได้

e.p.t.q. 500

เนื้อเจลแข็ง มีความคงตัวและ
ยืดหยุ่นได้ดี เหมาะกับการฉีดเติม
เต็มชั้นกระดูก และไขมันชั้นลึกที่
ยุบตัวไปจากช่วงวัยที่มากขึ้น

e.p.t.q. 500

เนื้อเจลแข็ง มีความ
คงตัวและยืดหยุ่นดี
เหมาะกับการฉีดเติม
เต็มชั้นกระดูก และ
ไขมันชั้นลึกที่ยุบตัว
จากช่วงวัยที่สูงขึ้น

e.p.t.q. 500

เนื้อเจลแข็ง มีความคงตัวและยืดหยุ่นได้ดี
เหมาะกับการฉีดเติมเต็มชั้นกระดูก และ
ไขมันชั้นลึกที่ยุบตัวไปจากช่วงวัยที่มากขึ้น

เสียงตอบรับจากคนไข้ของพัชชาคลินิก

เสียงตอบรับจากคนไข้เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่การันตีว่าพัชชาคลินิก เป็นคลินิกที่ได้มาตรฐาน
ปลอดภัย แก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด สร้างความประทับใจให้กับผู้ใช้บริการ

เสียงตอบรับจากคนไข้
ของพัชชาคลินิก

เสียงตอบรับจากคนไข้เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่การันตีว่าพัชชาคลินิก เป็นคลินิกที่ได้มาตรฐานปลอดภัย แก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด สร้างความประทับใจให้กับผู้ใช้บริการ