เลเซอร์ขน คืออะไร ?

เลเซอร์กำจัดขน คือ การใช้คลื่นแสงเลเซอร์ที่มีความยาวคลื่น
ในระดับต่างๆ เปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนเข้าไปจับและ
ทำลายเซลล์เม็ดสีเมลานินทำให้จำนวนเส้นขนลดลง

และช่วยลดการเกิดใหม่ของเส้นขนได้

เลเซอร์ขน คืออะไร ?

เลเซอร์กำจัดขน คือ การใช้คลื่นแสงเลเซอร์
ที่มีความยาวคลื่นในระดับต่างๆ เปลี่ยนเป็น
พลังงานความร้อนเข้าไปจับและทำลาย
เซลล์เม็ดสีเมลานินทำให้จำนวนเส้นขนลดลง

และช่วยลดการเกิดใหม่ของเส้นขนได้

เลเซอร์ขนคืออะไร ?

เลเซอร์กำจัดขน คือ การใช้คลื่นแสงเลเซอร์ที่มี
ความยาวคลื่นในระดับต่างๆ เปลี่ยนเป็น
พลังงานความร้อนเข้าไปจับและทำลายเซลล์
เม็ดสีเมลานิน ทำให้จำนวนเส้นขนลดลงและ
ช่วยลดการเกิดใหม่ของเส้นขนได้

ทำไมต้องทำเลเซอร์กำจัดขน
หลายครั้ง ?

เส้นขนของเราแต่ละเส้นจะมีระยะการ
เจริญเติบโตที่แตกต่างกัน ดังนี้
1. Anagen ระยะเจริญเติบโต
2. Catagen ระยะหยุดการเจริญเติบโต
3. Telogen ระยะพักตัวและพร้อมหลุดร่วง

เส้นขนที่ยิงเลเซอร์แล้วจะได้ผลดีที่สุด จะเป็น
“ระยะเติบโต”  และต้องรอให้เส้นขนกลับมาที่
ระยะเติบโตนี้ทุกๆ 4-6 สัปดาห์ โดยเลเซอร์จะ
ตอบสนองต่อเส้นขนได้มีประสิทธิภาพที่สุด

ทำไมต้องทำเลเซอร์กำจัดขน หลายครั้ง ?

เส้นขนของเราแต่ละเส้นจะมีระยะการเจริญเติบโตที่แตกต่างกัน ดังนี้

1. Anagen ระยะเจริญเติบโต
2. Catagen ระยะหยุดการเจริญเติบโต
3. Telogen ระยะพักตัวและพร้อมหลุดร่วง

โดยเส้นขนที่ยิงเลเซอร์แล้วจะได้ผลดีที่สุดจะเป็น ระยะเติบโตเต็มที่หรือ Anagen Phase และ
ต้องรอให้เส้นขนกลับมาที่ระยะเติบโตนี้ทุก 4-6 สัปดาห์ เลเซอร์จะตอบสนองต่อเส้นขนได้มีประสิทธิภาพ

Diode laser ดียังไง ?

Diode laser ต่างจากเลเซอร์แบบอื่นอย่างไร?

adcta-tel
adcta-inboxfacebook
adcta-addline
adcta-tel
adcta-inboxfacebook
adcta-addline

เสียงตอบรับจากคนไข้
ของพัชชาคลินิก

เสียงตอบรับจากคนไข้เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่
การันตีว่าพัชชาคลินิก เป็นคลินิกที่ได้มาตรฐาน
ปลอดภัย แก้ไขปัญหาได้ตรงจุด
สร้างความประทับใจให้กับผู้ใช้บริการ

เสียงตอบรับจากคนไข้พัชชาคลินิก

เสียงตอบรับจากคนไข้เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่การันตีว่าพัชชาคลินิก เป็นคลินิกที่ได้มาตรฐาน
ปลอดภัย แก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด สร้างความประทับใจให้กับผู้ใช้บริการ