ฉีดโบ ลดริ้วรอย

การฉีดโบท็อกซ์ริ้วรอยทั่วหน้าสามารถแก้ไข
ปัญหาริ้วรอยบนใบหน้าได้หลายจุด เป็นริ้วรอย
ที่เกิดตอนแสดงสีหน้า ได้แก่ ระหว่างคิ้ว ใต้ตา
หางตา และหน้าผาก รวมถึงสามารถทำให้
ริ้วรอยตื้นๆบนผิวดูดีขึ้นทางอ้อม
จากการที่ผิวตึงขึ้น

ฉีดโบ ลดกราม

โบท็อกซ์กรามสามารถปรับให้รูปหน้าดูเรียว
เล็กลงได้ โดยโบท็อกซ์จะไปลดการทำงานของ
กล้ามเนื้อกราม ทำให้กล้ามเนื้อกรามมีขนาด
เล็กลง ในคนที่มีปัญหา หน้าบานจากกล้ามเนื้อ
กรามใหญ่ หลังฉีดโบท็อกซ์ลดกรามไปหน้าจึง
ดูเล็กลง และจะอยู่ได้นานประมาณ 4-6 เดือน

ฉีดโบ Lift กรอบหน้า

โบท็อกซ์ลิฟท์กรอบหน้า (Botox Face
Lifting)  คือ เทคนิคการยกกระชับผิวบริเวณ
กรอบหน้าที่หย่อนคล้อยด้วยการฉีดสาร
โบท็อกซ์ โดยจะฉีดที่ผิวชั้นตื้นช่วงบริเวณ
แนวกรอบหน้า ซึ่งโบท็อกซ์จะเข้าไปทำให้เซลล์
ผิวหนังบริเวณกรอบหน้าเกิดการหดตัว กระตุ้น
การผลิตคอลลาเจน ช่วยให้ผิวกระชับขึ้น
เต่งตึง และกรอบหน้าดูชัดขึ้น

ฉีดโบ รักแร้

การฉีดโบท็อกซ์รักแร้ คือ การฉีดโบท็อกซ์
บริเวณใต้วงแขน เพื่อลดการทำงานของ
ต่อมเหงื่อในผู้ที่มีปัญหาเหงื่อออกมาก หลังจาก
ฉีดจะเห็นผลลัพธ์ว่า เหงื่อจะออกน้อยลง
ส่งผลให้กลิ่นตัวลดลง และช่วยให้ผิวบริเวณรักแร้ ดูเรียบเนียนขึ้น

ฉีดโบ ลดริ้วรอย

การฉีดโบท็อกซ์ริ้วรอยทั่วหน้าสามารถแก้ไขปัญหาริ้วรอยบนใบหน้า
ได้หลายจุด เป็นริ้วรอยที่เกิดตอนแสดงสีหน้า ได้แก่ ระหว่างคิ้ว ใต้ตา
หางตา และหน้าผาก รวมถึงสามารถทำให้ริ้วรอยตื้นๆบนผิว
ดูดีขึ้นทางอ้อม จากการที่ผิวตึงขึ้น

ฉีดโบ ลดริ้วรอย

การฉีดโบท็อกซ์ริ้วรอยทั่วหน้าสามารถแก้ไขปัญหา
ริ้วรอยบนใบหน้าได้หลายจุด เป็นริ้วรอยที่เกิดตอน
แสดงสีหน้า ได้แก่ ระหว่างคิ้ว ใต้ตา หางตา และ
หน้าผาก รวมถึงสามารถทำให้ริ้วรอยตื้นๆบนผิว
ดูดีขึ้นทางอ้อม จากการที่ผิวตึงขึ้น

ฉีดโบ ลดกราม

โบท็อกซ์กรามสามารถปรับให้รูปหน้าดูเรียวเล็กลงได้ โดยโบท็อกซ์
จะไปลดการทำงานของกล้ามเนื้อกราม ทำให้กล้ามเนื้อกราม
มีขนาด เล็กลง ในคนที่มีปัญหาหน้าบานจากกล้ามเนื้อกรามใหญ่
หลังฉีดโบท็อกซ์ลดกรามไปหน้าจึงดูเล็กลง และจะอยู่ได้นาน
ประมาณ 4-6 เดือน

ฉีดโบ ลดกราม

โบท็อกซ์กรามสามารถปรับให้รูปหน้าดูเรียว เล็กลง
โดยโบท็อกซ์จะไปลดการทำงานของกล้ามเนื้อ
กราม ทำให้กล้ามเนื้อกรามมีขนาดเล็กลง
ในคนที่มีปัญหาหน้าบานจากกล้ามเนื้อกรามใหญ่
หลังฉีดโบท็อกซ์ลดกรามไปหน้าจึงดูเล็กลง
และจะอยู่ได้นาน ประมาณ 4-6 เดือน

ฉีดโบ Lift กรอบหน้า

โบท็อกซ์ลิฟท์กรอบหน้า (Botox Face Lifting)  คือ
เทคนิคการยกกระชับผิวบริเวณกรอบหน้าที่
หย่อนคล้อยด้วยการฉีดสารโบท็อกซ์ โดยจะฉีดที่
ผิวชั้นตื้นช่วงบริเวณแนวกรอบหน้า ซึ่งโบท็อกซ์จะ
เข้าไปทำให้เซลล์ผิวหนังบริเวณกรอบหน้าเกิด
การหดตัว กระตุ้นการผลิตคอลลาเจน ช่วยให้ผิว
กระชับขึ้น เต่งตึง และกรอบหน้าดูชัดขึ้น

ฉีดโบ Lift กรอบหน้า

โบท็อกซ์ลิฟท์กรอบหน้า (Botox Face Lifting)  คือ เทคนิคการ
ยกกระชับผิวบริเวณกรอบหน้าที่หย่อนคล้อยด้วยการฉีดสารโบท็อกซ์
โดยจะฉีดที่ผิวชั้นตื้นช่วงบริเวณแนวกรอบหน้า ซึ่งตัวโบท็อกซ์จะ
เข้าไปทำให้เซลล์ผิวหนังบริเวณกรอบหน้าเกิดการหดตัว กระตุ้นการ
ผลิตคอลลาเจน ช่วยให้ผิวกระชับขึ้น เต่งตึง และกรอบหน้าดูชัดขึ้น

ฉีดโบ รักแร้

การฉีดโบท็อกซ์รักแร้ คือ การฉีดโบท็อกซ์บริเวณ
ใต้วงแขนเพื่อลดการทำงานของต่อมเหงื่อ ในผู้ที่
มีปัญหาเหงื่อออกมาก หลังจากฉีดจะเห็นผลลัพธ์
ว่าเหงื่อจะออกน้อยลง ส่งผลให้กลิ่นตัวลดลง และ
ช่วยให้ ผิวบริเวณรักแร้ดูเรียบเนียนขึ้น

ฉีดโบ รักแร้

การฉีดโบท็อกซ์รักแร้ คือ การฉีดโบท็อกซ์บริเวณใต้วงแขน เพื่อลดการ
ทำงานของต่อมเหงื่อ ในผู้ที่มีปัญหาเหงื่อออกมาก หลังจากฉีดจะเห็น
ผลลัพธ์ว่า เหงื่อจะออกน้อยลง ส่งผลให้กลิ่นตัวลดลง ทั้งยังช่วยให้
ผิวบริเวณรักแร้ดูเรียบเนียนขึ้นด้วย

Nabota

มีความบริสุทธิ์สูงถึง
98.7% ช่วยปรับรูป
หน้าเรียว ลดกราม
ลดริ้วรอย ให้ใบหน้า
อ่อนเยาว์อย่างเป็น
ธรรมชาติ เห็นผลไว
ถ้าเทียบกับโบท็อกซ์
เกาหลีตัวอื่นๆ

Nabota

มีความบริสุทธิ์สูงถึง 98.7%
ช่วยปรับรูปหน้าเรียว ลดกราม
ลดริ้วรอย ให้ใบหน้าดูอ่อนเยาว์
อย่างเป็นธรรมชาติ และเห็นผลได้
ค่อนข้างไวถ้าเทียบกับโบท็อกซ์
เกาหลีตัวอื่นๆ

Aestox

มีความบริสุทธิ์สูงถึง 99.5 %
ทำให้มีโอกาสเกิดการดื้อยา
โบท็อกซ์ได้น้อย อยู่ได้นาน
เห็นผลลัพธ์ไวและแม่นยำ จึงนิยม
นำมาใช้ในการลดริ้วรอยต่างๆ
ลดกรามปรับรูปหน้าเรียว

Aestox

มีความบริสุทธิ์สูงถึง
99.5 % ทำให้มี
โอกาสเกิดการดื้อยา
โบท็อกซ์ได้น้อย
อยู่ได้นานเห็นผลลัพธ์
ไวแม่นยำ จึงนิยม
นำมาลดริ้วรอย ลด
กราม ปรับหน้าเรียว

Dysport

เหมาะสำหรับฉีด
ลิฟกรอบหน้า
ยกกระชับหน้า
ลดเหงื่อ ลดขนาด
กล้ามเนื้อ มัดใหญ่
เช่น ต้นแขน น่อง
เนื่องจากเป็น
โบท็อกซ์ที่กระจาย
ยาได้กว้างกว่า
ตัวอื่นๆ ทำให้
เห็นผลลัพธ์ชัดเจน

Dysport

เหมาะสำหรับฉีดลิฟกรอบหน้า
ยกกระชับหน้า ลดเหงื่อ และ
ลดขนาดกล้ามเนื้อ มัดใหญ่ เช่น
ต้นแขน น่อง เนื่องจากเป็น
โบท็อกซ์ที่กระจายยาได้กว้างกว่า
ตัวอื่นๆ ทำให้เห็นผลลัพธ์ชัดเจน

Allergan

มีความบริสุทธิ์สูงถึง 99.5 %
ทำให้มีโอกาสเกิดการดื้อยา
โบท็อกซ์ได้น้อย จึงนิยมนำมาใช้
ในการลดริ้วรอยต่างๆ เช่น
รอยย่นหน้าผาก รอยขมวดคิ้ว
ริ้วรอยตีนกา ปรับรูปห้าให้เรียว

Allergan

มีความบริสุทธิ์สูงถึง
99.5 % ทำให้มี
โอกาสเกิดการดื้อยา
โบท็อกซ์ได้น้อย
จึงนิยมนำมาใช้ใน
การลดริ้วรอยต่างๆ
เช่น รอยย่นหน้าผาก
รอยขมวดคิ้ว
ริ้วรอยตีนกา
ปรับหน้าให้เรียว

Nabota

มีความบริสุทธิ์สูงถึง 98.7% ช่วยปรับรูปหน้า
เรียว ลดกราม ลดริ้วรอย ให้ใบหน้าดูอ่อนเยาว์
อย่างเป็นธรรมชาติ และเห็นผลไวถ้าเทียบกับ
โบท็อกซ์เกาหลีตัวอื่นๆ

Aestox

มีความบริสุทธิ์สูงถึง 99.5% นิยมนำมาฉีดเพื่อ
ลดริ้วรอยต่าง ๆ บนใบหน้า รวมถึงเพื่อปรับรูป
หน้าให้ดูเรียวมากขึ้นสามารถ
แก้ปัญหาต่าง ๆ
ได้อย่างเป็นธรรมชาติ

Dysport

เหมาะสำหรับฉีดลิฟกรอบหน้า ยกกระชับหน้า
ลดเหงื่อ และลดขนาดกล้ามเนื้อมัดใหญ่ เช่น
ต้นแขน น่อง เนื่องจากเป็น
โบท็อกซ์ที่กระจายยา
ได้กว้างกว่าตัวอื่นๆ ทำให้เห็นผลลัพธ์ได้ชัดเจน

Allergan

มีความบริสุทธิ์สูงถึง 99.5 % ทำให้มีโอกาส
เกิดการดื้อยาโบท็อกซ์ได้น้อย อยู่ได้นาน
เห็นผลลัพธ์ไวและแม่นยำ จึงนิยมนำมาใช้ใน
การลดริ้วรอย ลดกรามปรับรูปหน้าเรียว

รีวิวโบท็อกซ์กราม

รีวิวโบท็อกซ์กราม

รีวิวโบท็อกซ์ริ้วรอย

รีวิวโบท็อกซ์ริ้วรอย

adcta-tel
adcta-inboxfacebook
adcta-addline
adcta-tel
adcta-inboxfacebook
adcta-addline

เสียงตอบรับจากคนไข้
ของพัชชาคลินิก

เสียงตอบรับจากคนไข้เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่
การันตีว่า
พัชชาคลินิก เป็นคลินิกที่ได้มาตรฐานปลอดภัย แก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด
สร้างความประทับใจให้กับผู้ใช้บริการ

เสียงตอบรับจากคนไข้ของพัชชาคลินิก

เสียงตอบรับจากคนไข้เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่การันตีว่าพัชชาคลินิก เป็นคลินิกที่ได้มาตรฐานปลอดภัย
แก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด สร้างความประทับใจให้กับผู้ใช้บริการ