สาเหตุการเกิดสิว

สิวเกิดจากการอุดตันที่รูขุมขนบริเวณผิวหนัง ปัจจัยหลักในการเกิดสิว คือ การผลิตน้ำมันจากต่อมไขมันใต้ชั้นผิว
ที่มากจนเกินไป การอุดตันใต้ชั้นผิวจากการผิวหนังชั้นนอกสุดเกิดการหนาตัวขึ้นแบบผิดปกติ หรือจากเซลล์
ผิวหนังที่ตายไปแล้ว และการติดเชื้อแบคทีเรียบริเวณผิวหนังทำให้เกิดการอักเสบ

สิวเกิดจากการอุดตันที่รูขุมขนบริเวณผิวหนัง
ปัจจัยหลักในการเกิดสิว คือ การผลิตน้ำมัน
จากต่อมไขมันใต้ชั้นผิวที่มากจนเกินไป
การอุดตันใต้ชั้นผิวจากการผิวหนังชั้นนอกสุด
เกิดการหนาตัวขึ้นแบบผิดปกติ หรือจากเซลล์
ผิวหนังที่ตายไปแล้ว และการติดเชื้อแบคทีเรีย
บริเวณผิวหนังทำให้เกิดการอักเสบ

สิวเกิดจากการอุดตันที่รูขุมขนบริเวณผิวหนัง ปัจจัยหลักในการเกิดสิว คือ
การผลิตน้ำมันจากต่อมไขมันใต้ชั้นผิวที่มากจนเกินไป การอุดตันใต้ชั้นผิว
จากการผิวหนังชั้นนอกสุดเกิดการหนาตัวขึ้นแบบผิดปกติ หรือจากเซลล์ผิวหนัง
ที่ตายไปแล้ว และการติดเชื้อแบคทีเรียบริเวณผิวหนังทำให้เกิดการอักเสบ

รักษาสิวที่
Patcha Clinic 

เป็นโปรแกรมการรักษาสิวที่ครอบคลุม
ทุกปัญหาสิว โดยการกดสิวและฉีดสิว
เพื่อลดโอกาสการพัฒนาไปเป็นสิวอักเสบ
ได้อย่างดี รวมถึงการฉายแสงเลเซอร์
เพื่อให้ลดการอักเสบ ลดรอยแดง และ
ลดโอกาสการเกิดสิวใหม่ ทำให้สามารถจบ
ปัญหาสิวได้อย่างตรงจุด รวดเร็ว และไม่ทิ้ง
เวลาให้เกิดเป็นรอยและหลุมสิวฝังลึกในที่สุด

รักษาสิวที่
Patcha Clinic 

เป็นโปรแกรมการรักษาสิวที่ครอบคลุมทุกปัญหาสิว
โดยการกดสิวและฉีดสิว เพื่อลดโอกาสการพัฒนาไป
เป็นสิวอักเสบได้อย่างดี รวมถึงการฉายแสงเลเซอร์
เพื่อให้ลดการอักเสบ ลดรอยแดง และลดโอกาสการเกิด
สิวใหม่ ทำให้สามารถจบปัญหาสิวได้อย่างตรงจุดรวดเร็ว
และไม่ทิ้งเวลาให้เกิดเป็นรอยและหลุมสิวฝังลึกในที่สุด

รักษาสิวที่
Patcha Clinic 

เป็นโปรแกรมการรักษาสิวที่ครอบคลุมทุกปัญหาสิว โดยการกดสิว
และฉีดสิว เพื่อลดโอกาสการพัฒนาไปเป็นสิวอักเสบได้อย่างดี
รวมถึงการฉายแสงเลเซอร์ เพื่อให้ลดการอักเสบ ลดรอยแดง และ
ลดโอกาสการเกิดสิวใหม่ ทำให้สามารถจบปัญหาสิวได้อย่างตรงจุด
รวดเร็ว และไม่ทิ้งเวลาให้เกิดเป็นรอยและหลุมสิวฝังลึกในที่สุด

1. Acne Clear Treatment Program

คือ โปรแกรมรักษาสิวขั้นพื้นฐาน 7 ขั้นตอน

2. Acne Clear Laser
+ A-IPL Program

คือ โปรแกรมรักษาสิว พร้อมลดรอยแดง
รอยดำจากสิว

2. Acne Clear Laser + A-IPL Program

คือ โปรแกรมรักษาสิว พร้อมลดรอยแดง รอยดำจากสิว

เสียงตอบรับจากคนไข้
ของพัชชาคลีนิก

เสียงตอบรับจากคนไข้เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่
การันตีว่าพัชชาคลีนิก เป็นคลีนิกที่ได้มาตรฐาน
ปลอดภัย แก้ไขปัญหาได้ตรงจุด
สร้างความประทับใจให้กับผู้ใช้บริการ

เสียงตอบรับจากคนไข้พัชชาคลีนิก

เสียงตอบรับจากคนไข้เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่การันตีว่าพัชชาคลินิก
เป็นคลินิกที่ได้มาตรฐาน ปลอดภัย แก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด สร้างความประทับใจให้กับผู้ใช้บริการ