📍 กลุ่มอาการแบบไหนที่ยังไม่ต้องไปโรงพยาบาล ‼️

📍 กลุ่มอาการแบบไหนที่ยังไม่ต้องไปโรงพยาบาล ‼️
“หมอทำงานหนักที่โรงพยาบาลเพื่อพวกคุณ ขอคุณพักอยู่บ้านเพื่อพวกเรา” 👩🏻‍⚕️🧑🏻‍⚕️👨🏻‍⚕️💕
✅ ไม่มีอาการใดๆ รวมถึงไม่มีประวัติไปในพื้นที่เสี่ยงหรือสัมผัสผู้ป่วย COVID-19
👉🏻 ไม่มีความจำเป็นต้องไปตรวจ แนะนำให้อยู่บ้านเพื่อลดการติดเชื้อดีกว่าค่ะ #socialdistancing
✅ มีอาการไข้ ไอ เจ็บคอน้ำมูกเล็กน้อย แต่ไม่มีประวัติสัมผัสผู้ป่วย หรือ ไปในพื้นที่เสี่ยง
👉🏻 ยังไม่ต้องไปตรวจ ให้กักตัวเอง 14วัน #selfquarantine ถ้าอาการรุนแรงขึ้นเช่น มีไข้สูง หอบเหนื่อย ให้ไปโรงพยาบาล
✅ มีประวัติสัมผัสผู้ป่วย หรือ ไปในพื้นที่เสี่ยง แต่ยังไม่มีอาการ
👉🏻 ยังไม่จำเป็นต้องไปตรวจ ให้กักตัวเอง 14วัน #selfquarantine ถ้ามีอาการไข้ ไอ หอบเหนื่อย ให้รีบไปตรวจที่โรงพยาบาล